Biostrateg

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO" BIOSTRATEG

Nazwa Beneficjenta:

Konsorcjum w składzie:

Active Text Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 27/5, kod pocztowy 30-519 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00003281591, NIP 678-308-17-55, REGON 120898910, o kapitale zakładowym 155 000,00zł w całości wpłaconym - Lider Konsorcjum

Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość z siedzibą w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 27/5, kod pocztowy 30-519 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000257814, NIP 679-291-45-39, REGON 120268250

Instytut Ogrodnictwa z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, kod pocztowy 96-100 Skierniewice, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000375603, NIP: 8361848508, Regon: 101023342, posiadającym status Instytutu Badawczego

Wartość Projektu: 16 579 450,00 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych: 11 605 545,00 PLN - 70% dofinansowania realizacji projektu

Okres Realizacji: 01.04.2016r. - 31.03.2019r.

Tytuł Projektu: Opracowanie Inteligentnej i innowacyjnej metody oceny fizjologicznego stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównoważonej produkcji roślinnej

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr: BIOSTRATEG2/298549/6/NCBR/2016 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" Biostrateg